Žiadosť o informácie

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. má postavenie povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a z tohto dôvodu vybavuje žiadosti žiadateľov o sprístupnenie informácií.

Základné náležitosti žiadosti

Informácie sú sprístupňované na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať: 

  • označenie, že žiadosť je určená pre spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s.,
  • meno, priezvisko a adresa pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  • názov alebo obchodné meno a sídlo, ak je žiadateľom právnická osoba,
  • označenie požadovaných informácií, ktorých sa žiadosť týka,
  • navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií (napr. poštou, e-mailom, telefonicky, a pod.).

 
Ak je žiadosť podávaná v mene inej osoby na základe splnomocnenia, musí byť súčasťou žiadosti tiež písomné splnomocnenie.

Žiadateľ bude vyzvaný, aby v určenej lehote (nie kratšej ako 7 dní), doplnil neúplnú žiadosť, ktorá neobsahuje predpísané náležitosti. Následkom nedoplnenia žiadosti v určenej lehote je nesprístupnenie požadovaných informácií a odloženie žiadosti.

Vzor žiadosti

Spôsob podania žiadosti

 Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať:
 

  • poštou na adresu: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava
  • osobne počas prevádzkových hodín podateľne na adrese: MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava
  • e-mailom na adresu: veronika.gazurova@mhth.skmatej.poriez@mhth.sk

Vybavenie žiadosti

 Ak nie sú dané dôvody a splnené podmienky obmedzenia prístupu k informáciám, a zároveň, ak má spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s. požadované informácie k dispozícii, sprístupní ich v takom prípade žiadateľovi bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, a to spôsobom, ktorý navrhol žiadateľ. 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

SADZOBNÍK úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Bezplatne sa poskytujú informácie:

a) telefonicky,

b) elektronickou poštou.

Rozhodnutia o odmietnutí sprístupnenia informácie sa posielajú doporučene.

Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.


Náklady spojené s vyhotovením kópie:

a) technický nosič dát, a to najmä kompaktný disk…………………..1,20 €

b) vyhotovenie kópie 1 strany informácie (formát A4)…………….0,07 €

c) vyhotovenie kópie 2 strannej informácie (formát A4)………….0,10 €

d) vyhotovenie kópie 1 strany informácie (formát A3)…………….0,12 €

e) vyhotovenie kópie 2 strannej informácie (formát A3)………….0,15 €

f) obstaranie obalu (obálok)

malá obálka C6………………………………………………………………………………..0,02 €

stredná obálka C5……………………………………………………………………………0,02 €

veľká obálka C4………………………………………………………………………………..0,05 €

g) poštovné v zmysle aktuálneho cenníka slovenskej pošty


Žiadateľ môže uhradiť náklady:

a) formou dobierky (k poplatku za vyjadrenie sa pripočíta poplatok za dobierku 3 € s DPH)

b) bankovým prevodom na účet:

bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

swift (BIC) kód: TATRSKBX

číslo účtu (IBAN): SK17 1100 0000 0026 2706 4293

variabilný symbol (VS): uveďte číslo faktúry


Bezplatne sa poskytujú informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 €.