Ochrana osobných údajov

Ceníme si dôveru a priazeň našich zákazníkov a obchodných partnerov, ktorá nás zaväzuje aj v oblasti ochrany osobných údajov. Robíme maximum, aby vaše osobné údaje boli spracúvané pri zachovaní vysokých bezpečnostných štandardov, s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Upriamujeme vašu pozornosť na písomnú informáciu o spracúvaní osobných údajov, ktorá je obsiahnutá v nižšie priloženom PDF súbore a ktorá vám pomôže zodpovedať základné otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu: dpo@mhth.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov 


Informácia k súborom cookies

Táto webová stránka používa iba nevyhnutné cookies pre zaistenie jej správnej funkčnosti, preto vás nežiadame o súhlas s ich uložením do koncového zariadenia. Táto webová stránka nepoužíva reklamné cookies, analytické cookies ani cookies tretích strán. Ukladaniu cookies môžete zamedziť príslušným nastavením webového prehliadača, čo však môže ovplyvniť funkčnosť tejto webovej stránky.