Etický kódex MHTH

Vzťahy v MH Teplárenský holding, a. s. sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere, férovosti a rešpekte. Vzťahy k zamestnancom a medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Vedenie MH Teplárenský holding, a. s. nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich zamestnancov k vyjadrovaniu ich názorov a k otvorenej diskusii.

Lojálnosť

Zamestnanci chránia dobré meno MHTH a jej záujmy. Vo vzťahu k MHTH konajú vždy férovo a čestne. Každý zamestnanec, ktorý disponuje informáciami, ktoré sú profesionálne spojené s činnosťou spoločnosti, sa s nimi podelí s ostatnými spolupracovníkmi. MHTH považuje zatajovanie takýchto informácií za neetické.

Bezpečnosť

Zamestnanci sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy MHTH, ako aj právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na pracoviskách nesmú prechovávať a požívať alkoholické nápoje, iné omamné látky a psychotropné látky a nesmú nastupovať pod ich vplyvom do práce.

Obchodný partner

V komunikácii s obchodnými partnermi sú neprípustné nejasné, klamlivé informácie, ktoré môžu znamenať stratu ich dôvery, ako aj poškodenie mena MHTH. Zákazníkom poskytujeme aktuálne, adekvátne, presné a zrozumiteľné informácie o našich produktoch a službách. Všetci zamestnanci vystupujú čestne a korektne, vyvarujú sa manipulatívnych praktík, zatajovaniu relevantných informácií, zneužitiu dôverných informácií, alebo akéhokoľvek nekalého jednania.

Spravodlivá obchodná súťaž

Konkurenčné spoločnosti považujeme za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania. MHTH rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi a v záujme uchovávania dobrého mena.

Zákaz tajných dohôd

Uzatvárať nečestnú dohodu s účelom spreneveriť a/alebo získať nespravodlivú výhodu nad treťou stranou, konkurenciou, zákazníkmi, uchádzačmi o zamestnanie alebo osobami, s ktorými sa vedú rokovania, sa považuje za tajnú dohodu, ktorá nie je dovolená.

Dary

Žiadny zamestnanec nesmie využívať svoje postavanie v MHTH na súkromné účely a vyhýba sa vzťahom a situáciám, ktoré spochybňujú jeho nestrannosť a objektívnosť (prijímanie darov, rôznych výhod a protislužieb od tretej strany).

Úplatky

Spoločnosť neponúka, neposkytuje a neprijíma úplatky v žiadnej forme.

Diskriminácia

Spoločnosť nebude tolerovať akékoľvek formy a prejavy diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, činnosti v odborových zväzoch, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Obťažovanie

Sexuálne obťažovanie alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania sa nadriadených a spoluzamestnancov je zakázané a v žiadnom prípade nebude tolerované.