Elektrická energia

Využitie elektrickej energie

Podstatnú časť elektrickej energie predávame obchodníkom s elektrickou energiou. V obmedzenom množstve zabezpečujeme dodávku elektrickej energie aj koncovým odberateľom, t. j. domácnostiam a firmám.

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KVET) je spôsob výroby, kedy sa spoločne vyrába elektrická energia a teplo. Touto technológiou sa spoločnosť snaží dosiahnuť čo najefektívnejší spôsob výroby tepla a teplej vody s dôrazom na výrobnú ekológiu. 

Výhody kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla

  • výrazná úspora primárneho paliva v porovnaní so spôsobom oddelenej výroby elektriny
  • nižšia produkcia emisií
  • výroba počas celého roka
  • efektívnejšia a výhodnejšia výroba tepla
  • nižšia cena tepla
Výhody kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
Výroba

Výroba

Výroba v malej vodnej elektrárni (MHTH Zvolen)

Využíva sa prietok vody a spád vytvorený hrádzou vodného diela Môťová. Dodávka elektriny je efektívna za regulovanú cenu. Po obmedzeniach v dôsledku rekonštrukčných prác na vodnom diele v predchádzajúcich rokoch dosiahla výroba obvyklý objem na úrovni 2 000 MWh.

Fotovoltika (MHTH Košice)

Výroba elektrickej energie pomocou solárnych panelov, ktoré premieňajú energiu zo slnka na elektrinu. Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na P-N prechod a svojou energiou vyrážajú elektróny. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú k striedaču, ktorý ich prevedie na striedavé napätie s veľkosťou a frekvenciou zhodnou s distribučnou sústavou. MHTH Košice prevádzkuje zdroj fotovoltickej elektrárne o inštalovanom elektrickom výkone 54 kW.

Podporné služby

Poskytujeme nasledujúce podporné služby:

  • primárna regulácia (PRV) - súbor technických prostriedkov a opatrení autonómne zabezpečujúci rýchlu zmenu výkonu blokov ako reakciu na zmenu frekvencie elektrizačnej sústavy (rádovo v sekundách)
  • sekundárna regulácia (SRV) - centralizovaná systémová služba prenosovej sústavy udržujúca saldo elektrizačnej sústavy SR a frekvenciu ES na zadaných hodnotách
  • terciárna regulácia kladná (TRV 15MIN+)  a terciárna regulácia záporná (TRV 15MIN-) - centrálna koordinovaná systémová služba, ktorej cieľom je podporovať udržiavanie potrebnej zálohy pre sekundárnu reguláciu výkonu

Cenníky

Cenník elektriny pre domácnosti a zraniteľných odberateľov (regulované ceny elektriny) v miestnej distribučnej sústave v meste Bratislava a Martin

Cenové rozhodnutia dodávky elektriny a distribúcie elektriny

Štandardy kvality

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z. stanovuje štandardy kvality prenosu elektriny. Regulovaným subjektom ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy kvality vyhodnocovať a zverejniť na internetovej stránke regulovaného subjektu v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.

Podpora KVET

Zákon č. 309/2009 Z. z. o Podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v zmysle §4 odsek 5) ukladá výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou podľa písmena c) povinnosť zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.

Závod Košice – rok 2022 

Zariadenie: KVET KGZ 

Celková účinnosť zdroja: 86,53 %

Podiel dodávky tepla do CZT: 100 %

Podiel dodávky pre verejnosť: 98,7 %

Závod Martin – rok 2022

Zariadenie: KVET-KGJ

Celková účinnosť zdroja: 79,83 %

Podiel dodávky tepla do CZT: 100 %

Podiel dodávky pre verejnosť: 100 %