Elektrická energia

Využitie elektrickej energie

Podstatnú časť elektrickej energie predávame obchodníkom s elektrickou energiou. V obmedzenom množstve zabezpečujeme dodávku elektrickej energie aj koncovým odberateľom, t. j. domácnostiam a firmám.

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla

Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (KVET) je spôsob výroby, kedy sa spoločne vyrába elektrická energia a teplo. Touto technológiou sa spoločnosť snaží dosiahnuť čo najefektívnejší spôsob výroby tepla a teplej vody s dôrazom na výrobnú ekológiu. 

Výhody kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla

  • výrazná úspora primárneho paliva v porovnaní so spôsobom oddelenej výroby elektriny
  • nižšia produkcia emisií
  • výroba počas celého roka
  • efektívnejšia a výhodnejšia výroba tepla
  • nižšia cena tepla
Výhody kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
Výroba

Výroba

Výroba v malej vodnej elektrárni (MHTH Zvolen)

Využíva sa prietok vody a spád vytvorený hrádzou vodného diela Môťová. Dodávka elektriny je efektívna za regulovanú cenu. Po obmedzeniach v dôsledku rekonštrukčných prác na vodnom diele v predchádzajúcich rokoch dosiahla výroba obvyklý objem na úrovni 2 000 MWh.

Fotovoltika (MHTH Košice)

Výroba elektrickej energie pomocou solárnych panelov, ktoré premieňajú energiu zo slnka na elektrinu. Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na P-N prechod a svojou energiou vyrážajú elektróny. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú k striedaču, ktorý ich prevedie na striedavé napätie s veľkosťou a frekvenciou zhodnou s distribučnou sústavou. MHTH Košice prevádzkuje zdroj fotovoltickej elektrárne o inštalovanom elektrickom výkone 54 kW.

Podporné služby

Poskytujeme nasledujúce podporné služby:

  • FCR – Frequency Containment Reserve, rezervy na zachovanie frekvencie – pojem z platných nariadení komisie (EÚ), používaný starší pojem primárna regulácia činného výkonu a frekvencie. Je to rezerva činného výkonu na zachovanie frekvencie pri výskyte nerovnováhy v bilancii medzi výrobou a spotrebou v regulačnej oblasti.

  • aFRR (v kladnom aj zápornom smere) – sekundárna regulácia činného výkonu a frekvencie (automatic Frequency Restoration Reserve). Je to rezerva činného výkonu na automatické obnovenie frekvencie pri výskyte nerovnováhy v bilancii medzi výrobou a spotrebou v regulačnej oblasti.

  • mFRR (v kladnom aj zápornom smere) – terciárna regulácia činného výkonu (manual Frequency Restoration Reserve). Je to rezerva činného výkonu na manuálne obnovenie frekvencie pri výskyte nerovnováhy v bilancii medzi výrobou a spotrebou v regulačnej oblasti.

Cenníky

Cenník elektriny pre domácnosti a zraniteľných odberateľov (regulované ceny elektriny) v miestnej distribučnej sústave v meste Bratislava a Martin

Cenové rozhodnutia dodávky elektriny a distribúcie elektriny

Štandardy kvality

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z. stanovuje štandardy kvality prenosu elektriny. Regulovaným subjektom ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy kvality vyhodnocovať a zverejniť na internetovej stránke regulovaného subjektu v termíne do 28. februára nasledujúceho roka.

Podpora KVET

Zákon č. 309/2009 Z. z. o Podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v zmysle §4 odsek 5) ukladá výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou podľa písmena c) povinnosť zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c.

Závod Košice – rok 2023                                                                                                        Závod Martin – rok 2023

Zariadenie: KVET KGZ                                   Zariadenie: KVET TG2                                      Zariadenie: KVET - KGJ

Celková účinnosť zdroja: 83,59 %                  Celková účinnosť zdroja: 83,52 %                    Celková účinnosť zdroja: 79,36 %

Podiel dodávky tepla do CZT: 99 %                Podiel dodávky tepla do CZT: 99 %                  Podiel dodávky tepla do CZT: 100 %

Podiel dodávky pre verejnosť: 99 %               Podiel dodávky pre verejnosť: 100 %               Podiel dodávky pre verejnosť: 100 %