Chlad

Za účelom uspokojenia potrieb svojich zákazníkov a z dôvodu zväčšujúceho sa dopytu sme sa začali zaoberať dodávkou chladu. Výrobu chladu je možné realizovať viacerými druhmi zariadení ako napr. kompresorové chladiace zariadenia alebo tepelné čerpadlá. Špecifickým zdrojom chladu, využívajúcim na výrobu chladu teplo je absorpčné chladiace zariadenie.

Absorpčné chladiace zariadenie

Absorpčné chladiace zariadenie

Pri absorpčnom chladiacom obehu je mechanická kompresia nahradená tepelným pochodom za prítomnosti dvojice médií – chladiva a absorbentu. Odparené chladivo je za nízkeho tlaku pohlcované vhodnou látkou (absorbentom) v absorbéri, následne sa tento roztok (bohatý roztok) dopravuje do vypudzovača, ktorý pracuje za vyššieho tlaku a tu sa chladivo za pomoci privádzaného tepla z roztoku znovu varom  uvoľní – odparí a vznikne para s vyšším tlakom, takým aby bola v kondenzátore schopná skondenzovať a odovzdať teplo do prostredia, ktoré je k dispozícii (vzduch, voda, atď.) ochudobnený roztok sa následne vracia do absorbéra a proces sa opakuje.

Výhody absorpčného chladenia

  • na kompresiu využíva namiesto elektrickej energie tepelnú
  • dobré využitie v prevádzkach s celoročným prebytkom tepla
  • menšie nároky na elektrickú energiu (asi 5 % z nominálneho chladiaceho výkonu)
  • minimálna hlučnosť a vibrácie
  • plynulá regulovateľnosť
  • dlhšia životnosť zariadenia
Výhody absorpčného chladenia