Teplo

Dodávame kvalitné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické teplo do domácností a inštitúcií. Na jeho výrobu a distribúciu využívame osvedčené technológie. Ich neustálou modernizáciou, ako aj vysokokvalifikovanou obsluhou sa snažíme napĺňať spokojnosť svojich zákazníkov. Výhodami tepla od nás sú:

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť

V systéme CZT sú zakomponované všetky najnovšie technické prvky, ktoré dokážu vždy dodávať teplo a teplú vodu odberateľom. Technické zariadenia ako sú čerpadlá, rozvody, kotle a pod. sú monitorované a pomocou softvérov sa sústava CZT riadi z centrálneho dispečingu nepretržite 24 hodín denne. Takto možno identifikovať a odstrániť prípadné poruchy v dodávke tepla skôr ako sa prejaví nekvalitná dodávka u odberateľa.

Komfort

Konečný  odberateľ nie je ničím zaťažený a  nemusí sa starať o nič. Výrobca tepla zabezpečí všetko potrebné pre kvalitnú dodávku tepla – ako je objednanie paliva, upravenej vody, elektriny,  zabezpečenie všetkých servisných prác, vykonávanie pravidelnej údržby, okamžité odstraňovanie poruchových stavov ako aj obsluhu zariadení a dodržiavanie platných legislatívnych noriem. U individuálnych zdrojov si  všetky tieto činnosti musí vlastník zabezpečovať sám na vlastné náklady.

Komfort

Bezpečnosť

Výrobcovia tepla musia dodržiavať zákony ako aj ostatné predpisy v zmysle, ktorých sa pravidelne vykonávajú revízie zariadení, atesty hospodárnosti prevádzky, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a pod. Pravidelnými kontrolami sa rizikovým stavom predchádza, čím sa zvyšuje bezpečnosť – nehrozí nebezpečenstvo výbuchu. Zariadenia na výrobu tepla sú umiestnené mimo objektov zásobovania, čím je hrozba vzniku požiaru pri spaľovaní palív významne minimalizovaná.

Ekológia

Ekológia

Vo veľkých zdrojoch sú nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia. A aj vďaka efektívnemu využívaniu kogenerácie – výroby tepla a elektrickej energie súčasne dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami znečisťujúcich látok.

Prijateľná cena

Výroba, distribúcia a dodávka tepla podliehajú cenovej regulácii podľa zákona, čím sa zabraňuje umelému navyšovaniu cien za dodané teplo. Reguláciu navrhuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a schvaľuje Rada pre reguláciu.

Ceny tepla od 01. 01. 2023 v MH Teplárenský holding, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Štandardy kvality

Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z. sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri jeho dodávke. Regulovaným subjektom vyhláška ukladá povinnosť vyhodnotiť štandardy kvality sumárne za kalendárny rok. Zároveň stanovuje obsah a formu akou sa majú jednotlivé štandardy vyhodnotiť a zverejniť. Regulované subjekty sú povinné zverejniť štandardy kvality do 28. februára nasledujúceho roka.