Čerpanie nenávratného finančného príspevku

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa


Projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu časti rozvodov tepla v rámci existujúceho účinného systému KVET a CZT v Martine. Rekonštrukciou a optimalizáciou rozvodov tepla a zmenou média z parného na horúcovodné sa rozvody tepla prispôsobia zníženému dopytu po využiteľnom teple a vytvoria sa predpoklady na zníženie spotreby primárnej energie. Znížia sa straty tepla vznikajúce v rozvodoch, čo sa prejaví v nižšej potrebe výroby tepla. Projekt bude realizovaný v nasledovných častiach:

  • Rekonštrukcia HV rozvodov na ulici Goliana - Martin Podháj
  • Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 1. etapa - TP - po most cez železnicu
  • Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 2. etapa - Železnica - Š10 - SO200, 202, 203
  • Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 2. etapa - Železnica - Š10 - SO 201 HV prípojka Nemocnica – Onkológia
  • Rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň, Martin - 2. etapa - Železnica - Š10 – SO 203a HV prípojka pre Ubytovňu FN

Na základe energetického auditu bol stanovený potenciál úspor tepla znížením tepelných strát v rozvodov tepla ako aj úspor primárnych energetických zdrojov, priemerná ročná strata rozvodov v predmetnom úseku sa po realizácii projektu zníži približne o 2516,00 MWh/r a úspora na primárnom palive o 3 224,8 MWh/r. Projekt má aj výrazné environmentálne prínosy v znížení emisií. Projektom budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

  • MU001 – Dĺžka modernizovaného rozvodu tepla – trasa – 2 033,00 m
  • MU003 – Úspora PEZ – 3 225,5425 MWh/rok
  • MU004 – Zníženie emisií CP2 – 428,6169 Tekv/rok
  • MU005 – Počet zrekonštruovaných účinných systémov CZT – 1 (počet)

Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov centrálneho zásobovania teplom v meste Martin II. etapa

Kód projektu

MoF0139M4551

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Špecifickým cieľom projektu je zníženie strát tepla a úspora PEZ v systéme CZT v meste Martin prostredníctvom rekonštrukcie časti rozvodov v rámci vetiev Ladoveň 1, Ladoveň 2, Podháj – Goliana.

Výška dotácie

3 964 400,00 EUR

Webové sídla

https://envirofond.sk/modernizacny-fond/


Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT (v závode Košice) 

 

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Modernizačného fondu podľa ZMLUVA Č. MoF0139M4554 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU

Predmetom projektu "Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT" je výmena tepelnej izolácie úsekov nadzemných častí hlavných napájačov horúcovodu SCZT Košice. V súbehu s výmenou izolácii sa vykoná obnova ochranných náterov potrubia, kovových súčastí rozvodov a oprava základových pätiek pre uloženie potrubí tak, aby sa zabezpečilo predĺženie životnosti horúcovodných rozvodov, ako celku, bez výmeny medionosných oceľových potrubí.

Projekt rieši modernizáciu trás 5. etapy 1. časti (potrubie DN600) nachádzajúcej sa na Užhorodskej ulici. 5. etapy 2. časti (potrubie DN600) nachádzajúcej sa na Alejovej ulici. 6. etapy (potrubie DN650) nachádzajúcej sa na Jarmočnej ulici. 10. etapy (potrubie DN300) nachádzajúcej sa v areáli starej sladovne pri Žriedlovej ulici. 20. etapy (potrubie DN500) nachádzajúcej sa pri ulici Priemyselná. Celková orientačná dĺžka trás je 2 386 metrov

Názov projektu

Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT

Kód projektu

MoF0139M4554

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla alebo chladu, a tým zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity existujúcich sústav CZT napojením nových odberateľov a tým zvýšenie podielu využiteľného tepla pri výrobe elektriny, vrátane systémov na akumuláciu tepla a chladu a smart riešení ako súčasť systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom ako aj pripojením nových a existujúcich zariadení na výrobu tepla z kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo z obnoviteľných zdrojov energie do rozvodov CZT.

Výška dotácie

2 375 741,00 EUR

Webové sídla

https://envirofond.sk/modernizacny-fond/


2. časť - Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT (v závode Košice) 


Tento projekt je financovaný z prostriedkov Modernizačného fondu podľa ZMLUVA Č. MoF0139220177 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU

Predmetom projektu "Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT" je výmena tepelnej izolácie úsekov nadzemných častí hlavných napájačov horúcovodu SCZT Košice. V súbehu s výmenou izolácii sa vykoná obnova ochranných náterov potrubia, kovových súčastí rozvodov a oprava základových pätiek pre uloženie potrubí tak, aby sa zabezpečilo predĺženie životnosti horúcovodných rozvodov, ako celku, bez výmeny medionosných oceľových potrubí.

Projekt rieši modernizáciu trás 7. etapy (potrubie DN600) nachádzajúcej sa na Jantárovej ulici. 20. etapy (potrubie DN500) nachádzajúcej sa pod železničným mostom na Palackého ulici a moste cez rieku Hornád. 21. etapy (potrubie DN500) nachádzajúcej sa pri Orechovej ulici. 22. etapy (potrubie DN400) nachádzajúcej sa pod Adlerovou ulicou. 25. etapy (potrubie DN500 a DN450) od závodu Košice popri železničnej trase a následne popri rýchlostnej ceste E58 až k OC Optima. Celková orientačná dĺžka trás je 4 487 metrov

Názov projektu

2. časť - Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT

Kód projektu

MoF0139220177

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti distribúcie tepla alebo chladu, a tým zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie efektivity existujúcich sústav CZT napojením nových odberateľov a tým zvýšenie podielu využiteľného tepla pri výrobe elektriny, vrátane systémov na akumuláciu tepla a chladu a smart riešení ako súčasť systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom ako aj pripojením nových a existujúcich zariadení na výrobu tepla z kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo z obnoviteľných zdrojov energie do rozvodov CZT.

Výška dotácie

6 107 145, 93 EUR

Webové sídla

https://envirofond.sk/modernizacny-fond/


Rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. 

Dopytovo-orientovaný projekt  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Hlavným cieľom projektu je rozvoj zručností zamestnancov s potenciálom k budúcemu odbornému a kariérnemu rastu s efektom zvyšovania ohodnotenia zamestnancov, vyššej efektivite práce, zvyšovania odbornej a kvalitatívnej úrovne spoločnosti a prístupu ku zákazníkovi. Rozvoj zručností umožní kvalitné vypracovanie zručností zamestnancov v segmente portfólia, ktorému sa prijímateľ venuje, skvalitní komunikáciu a odbornú spôsobilosť osôb. Zároveň je cieľom prijímateľa zavádzanie digitálnych technológií do procesu technického rozvoja jednotlivých činností a procesov a tento cieľ je podporený v témach vzdelávania zameraných na rozvoj digitálnych zručností. Projekt tvorí jedna hlavná aktivita „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“, ktorá bude implementovaná v rámci dvoch podaktivít: „1 - Výber a príprava zamestnancov“ a „2 – Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická a praktická časť)“. Projekt bude realizovaný na oprávnenom území SR: v Bratislavskom samosprávnom kraji – v meste Bratislava (okres Bratislava), v Trnavskom samosprávnom kraji v meste Trnava (okres Trnava), v Banskobystrickom samosprávnom kraji – v meste Zvolen (okres Zvolen), v Žilinskom samosprávnom kraji – v meste Martin (okres Martin) a v meste Žilina (okres Žilina) a v Košickom samosprávnom kraji – v meste Košice (okres Košice). Cieľovou skupinou sú zamestnanci spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu

Rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s.

Kód projektu

312081CNI7

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj zručností zamestnancov s potenciálom k budúcemu odbornému a kariérnemu rastu s efektom zvyšovania ohodnotenia zamestnancov, vyššej efektivite práce, zvyšovania odbornej a kvalitatívnej úrovne spoločnosti a prístupu ku zákazníkovi.

Kontrahovaná výška NFP

194 729,76 EUR

Webové sídla

www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk


Zmena média v parných rozvodoch

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s., podpísal  v novembri 2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/P307, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 13.11.2018 a účinnosť nadobudla dňa 14.11.2018.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3751412&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. 

Kontrahovaná výška NFP

5 637 307,47  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s., podpísal  vo februári 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC451-2019-50/X537, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 26.2.2020 a účinnosť nadobudla dňa 27.2.2020.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4467096&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II. etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. 

Kontrahovaná výška NFP

5 133 888,18  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk


Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZPPO4SC451201950/X335), ktorého predmetom je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Zmluva o poskytnutí NFP je zverejnená: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4450212&l=sk 


Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť


Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Maximálna výška NFP

5 782 945,20 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk 

Webové sídlo SO

www.minzp.sk www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk 


Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

„EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ MH Teplárenský holding, a.s., podpísal  vo februári 2020 Zmluvu o poskytnutie NFP  č. KZP-PO4-SC451-2019-50/X379, ktorá bola zverejnená v CRZ:

https://www.crz.gov.sk/4434219/ 

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach, ktorý je rozdelený na štyri samostatné celky. Číslo 1 - „Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske“. Číslo 2 – „Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice, časť  Rekonštrukcia napájača 9.etapy SCZT Košice“. Číslo 3 – „Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA“. Číslo 4 – „Rekonštrukcia HV rozvodu 2xDN 250 od šachty š.25250 po OST 25610“

 

Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom investičného projektu je rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT) v Košiciach.

Kontrahovaná výška NFP

2 512 009,78 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu

4/2020 – 9/2021


VÝMENA ROZVODOV - MHTH Žilina

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Žilinská teplárenská, a.s., podpísal  v januári 2018 Zmluvu o NFP  č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/H222, ktorá bola zverejnená v CRZ:

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3279207&l=sk

Cieľom projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

 

Názov projektu

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom investičného projektu je výmena a úprava potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinskej teplárenskej, a.s., ktorá zabezpečuje transformáciu pary na horúcu vodu, zmena teplonosného média z pary na horúcu vodu v meste Žilina 

Kontrahovaná výška NFP

5 581 271,29  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk