Energetické služby (PES, GES)

MHTH a.s. je držiteľom povolenia na poskytovanie energetických služieb (PES a GES) v zmysle zákona 321/2014 o Energetickej efektívnosti.

PES (Podporná energetická služba)

PES (Podporná energetická služba)

Našim zákazníkom ponúkame, okrem našich tradičných služieb, aj energetický manažment zameraný na racionálne používanie energií a dosahovanie energetických úspor.

Podporná energetická služba je služba bez garancie úspory energie.

GES (Garantovaná energetická služba)

Podstatou GES je záväzok poskytovateľa garantovať energetické úspory pri súčasnom investičnom zhodnotení majetku vo vlastníctve subjektu verejnej správy, za čo poskytovateľovi GES prináleží vopred dohodnutá odplata.

Úspora je garantovaná v technických jednotkách a stanovená zo spotrieb referenčného roku. Poskytovateľ GES nepreberá na seba riziko vývoja cien energií ani zmeny klimatických podmienok alebo podmienok prevádzkovania objektov verejnej správy.

Objektami verejnej správy môžu byť školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie a iné.

Hlavné výhody GES:

  • Zvyšuje sa hodnota nehnuteľnosti 
  • Zvýši sa spoľahlivosť, kvalita, komfort a atraktivita budov
  • Zníži sa zaťaženosť zariadení a náklady na údržbu
  • Znížia sa náklady na obsluhu 
  • Personál sa vyškolí v efektívnom hospodárení s energiou
  • Dôsledkom je ochrana klímy a zníženie škodlivých emisií
  • Po ukončení zmluvy odovzdá poskytovateľ GES zariadenia zrekonštruované, ktoré prinášajú zníženie nákladov na energie aj po ukončení zmluvného vzťahu