Centralizované zásobovanie teplom

Dodávka tepla sa robí pomocou sústav centralizovaného zásobovania teplom (CZT). CZT je moderný, energeticky vysoko účinný, bezpečný a ekologický spôsob dodávky tepla na ústredné kúrenie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV). Odberateľom poskytuje pohodlie a bezstarostnosť za priaznivé ceny. CZT je v kombinácii s optimalizovanou spotrebou tepla považované za najefektívnejší spôsob vykurovania.

Sústavy CZT tvorí viac častí: jeden alebo viacero zdrojov tepla, primárne rozvody, odovzdávacie stanice tepla, sekundárne rozvody, objektové odovzdávacie stanice tepla a odberné miesta.

Zdrojom je najčastejšie tepláreň, v ktorej sa vyrába teplo spolu s elektrinou (vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny - KVET). Ďalšími zdrojmi môže byť výhrevňa alebo kotolňa, v ktorých sa vyrába len teplo. Vyrobené teplo sa zo zdrojov dodáva prostredníctvom primárnych rozvodov (potrubím) do jednotlivých častí mesta, kde sú umiestnené odovzdávacie stanice tepla (OST). V OST sa teplo z primárnych rozvodov využije na ohrev vody v sekundárnych rozvodoch ÚK, a taktiež na ohrev teplej vody (TV). Teplo z OST je pomocou sekundárnych rozvodov ďalej distribuované do jednotlivých odberných miest. V OST je automatická regulácia teploty vykurovanej vody, v závislosti od vonkajších teplôt, na základe nastavenej ekvitermickej krivky, alebo podľa osobitných požiadaviek odberateľov.