Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Novelou zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem iného rozšíril okruh oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ich ochrana, ktorá sa po novele zákona vzťahuje nielen na osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ale aj na osoby v inom obdobnom vzťahu k spoločnosti.

MH Teplárenský holding, a.s. chce prispieť k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku. Zamestnanci a osoby, ktoré sú s nami v inom obdobnom vzťahu (zmluvní partneri, študenti, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie, odborná alebo absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť) majú možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce alebo činnosti v MHTH. Deklarujeme, že všetky podnety budú preverené, oznamovateľ chránený a zistené porušenia budú, podľa svojho druhu, v súlade s príslušnými zákonmi riešené.

Našim cieľom je podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia a uplatňovanie etických zásad v spoločnosti. V MHTH dbáme na dodržiavanie vysokých štandardov etického správania a netolerujeme žiadne formy protispoločenskej činnosti. Uvedomujeme si význam a dôležitosť funkčného nastavenia systému na nahlasovanie podnetov, ktorý má slúžiť ako účinný nástroj na odhaľovanie nekalých praktík, neetického správania sa alebo konania v interných aj externých vzťahoch MHTH.

Bližšie informácie o tom, ako možno oznámenie podať a ďalšie súvisiace informácie nájdete tu: Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a protikorupčná linka

Protikorupčný formulár

Tento formulár slúži na oznámenie o trestnej činnosti, podozrení z korupcie alebo iného protiprávneho konania. Do formulára uveďte všetky skutočnosti, ktoré by mohli prispieť k jeho odhaleniu. Pre zvýšenie vierohodnosti oznámenia odporúčame uviesť svoje priezvisko a telefón.