Začala sa ekologizácia závodu MHTH Žilina

Dlhodobou víziou MH Teplárenský holding a.s. je prinášať verejnosti cenovo dostupné teplo, vyrobené čo najprijateľnejším spôsobom pre životné prostredie. V nadväznosti na tento cieľ bola v uplynulých dňoch zahájená ďalšia fáza ekologizácie žilinskej teplárne, ktorá nadväzuje na aktuálne prebiehajúcu výmenu parných rozvodov za horúcovodné. 

Prvým krokom ekologizácie je realizácia dvoch kogeneračných jednotiek (KGJ) na zemný plyn  s menovitým tepelným výkonom 2 x 22,3 MW. Nasledujúcim projektom bude inštalácia nového multipalivového kotla (K8) s menovitým tepelným príkonom asi 46 MW na spaľovanie biomasy a spoluspaľovania tuhého alternatívneho paliva (TAP).

V obidvoch prípadoch ide o overené technológie, ktoré umožňujú efektívnejšiu diverzifikáciu palivovej základne. Vďaka investícii budeme schopní flexibilne reagovať na pohyby cien na trhu a poskytovať zákazníkom teplo a elektrickú energiu za čo najprijateľnejšie ceny.

Významným dôvodom investície je aj ekologizácia prevádzky. Zatiaľ čo kogeneračné jednotky umožnia závislosť na hnedom uhlí znížiť, v prípade multipalivového kotla ide o technológiu, ktorá prispeje k úplnému ukončeniu jeho používania. Kotol K8 bude disponovať palivovým hospodárstvom pre biomasu a tuhé alternatívne palivo (TAP). Práve možnosť využitia TAP je ďalším významným krokom k naplneniu princípov cirkulárnej ekonomiky. Toto palivo je vyrobené z vytriedeného a nerecyklovateľného odpadu, ktorý by za iných okolností skončil na skládke. TAP bude vyrobené výhradne z odpadu vyprodukovaného v žilinskom regióne, čím sa minimalizuje uhlíková stopa vznikajúca pri jeho doprave.

Kotol K8 bude vybavený najmodernejším stupňom čistenia spalín podľa podmienok BAT (Best Available Techniques).  Systém bude zahŕňať odsírovanie a dávkovanie aktívneho uhlia. Za účelom znižovania emisií znečisťujúcich látok bude vybavený DeNOx systémom, podľa predbežného predpokladu, na princípe selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR). Spaliny budú po niekoľkonásobnej filtrácii odvádzané do ovzdušia jestvujúcim 120 metrov vysokým komínom.

Ďalším ekologizačným krokom je úplné ukončenie prevádzky a demontáž “uhoľného” kotla K5, ako aj v súčasnosti odstaveného kotla K4. Súčasťou procesu je aj vybudovanie nového parného protitlakového turbogenerátora TG1 pre potreby nového kotla K8.

Realizácia uvedených opatrení je podmienkou udržateľného rozvoja teplárenstva. Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť a práve prechod na ekologickejšie palivá hrá v tomto smere významnú úlohu. Okrem diverzifikácie palivovej základne, umožňujúcej flexibilne reagovať na vývoj cien surovín, odklon od spaľovania uhlia umožní významný krok v dekarbonizácii prevádzky podľa cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Viac informácií o projektovom zámere ekologizácie našej teplárne v Žiline je k dispozícii na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ekologizacia-teplarne-zilina-vybudovanie-multipalivoveho-kotla-ukoncen


Zdieľaj