Komu je určená limitovaná cena tepla a aké možnosti majú ostatní?

Základné informácie o štátnej pomoci so zvýšenými nákladmi na teplo v roku 2023 určené pre koncových odberateľov.

Nepriaznivá situácia na trhu s energiami zasahuje aj výrobcov tepla a ich odberateľov, ktorí sú zásobovaní teplom zo systémov diaľkového vykurovania. Pre domácnosti v bytových a rodinných domoch tvoria náklady na teplo viac ako polovicu z celkových výdavkov na bývanie.

Vysoké ceny tepla v roku 2023 sú následkom enormného nárastu cien primárnej energie, teda energie v palivách, z ktorých sa teplo vyrába. Zvýšené náklady na palivá sa prejavili v cenách tepla, ktoré v zmysle pravidiel cenovej regulácie schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) na základe oprávnených nákladov dodávateľa tepla.

Prehľad o cenách tepla MHTH obsahuje tabuľka č. 1. Najvýraznejšie stúpli naše ceny tepla v prípadoch, kedy sa teplo vyrába zo zemného plynu. Výrazné, hoci o niečo miernejšie, sú aj nárasty v prípadoch výroby tepla z uhlia a biomasy. Najpriaznivejší vývoj je v meste Trnava, kde sa pre dodávky tepla využíva odpadné teplo z jadrovej elektrárne.

Tab. č. 1: Ceny tepla MHTH v jednotlivých mestách 

Mesto

(závod MHTH)

Cena tepla
v roku 2022


(€/MWh s DPH)

Cena tepla
schválená URSO
pre rok 2023

(€/MWh s DPH)

Limitovaná cena tepla
podľa nariadenia vlády
pre rok 2023

(€/MWh s DPH)

Cena 2023
vs.
Cena 2022

(nárast v %)

Limitovaná cena 2023
vs.
Cena 2022

(nárast v EUR)

Bratislava

99,22

230,95

119,22

133 %

20

Košice

112,25

193,58

132,25

72 %

20

Žilina

95,85

122,03

115,85

27 %

20

Martin

105,86

177,66

125,86

68 %

20

Trnava

58,38

66,53

66,53

14 %

8

Zvolen

91,21

124,08

111,21

36 %

20


Štátna pomoc

Pre zmiernenie dopadov nárastu cien tepla na domácnosti vydala Vláda SR Nariadenie č. 464/2022 zo dňa 15. decembra 2022, v ktorom pre dodávateľov tepla určila limit nárastu ceny tepla v roku 2023 voči cene tepla z roku 2022 vo výške 20 eur na MWh s DPH. Takto stanovená limitovaná cena tepla je podľa nariadenia vlády určená pre špecifický typ odberateľov, a to pre odberateľov v bytových domoch a v rodinných domoch.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vyhlásilo pre dodávateľov tepla Výzvu na dotácie, podľa ktorej môžu požiadať MH SR o vyplatenie kompenzácií vo výške rozdielu medzi oprávnenou cenou tepla (podľa rozhodnutia URSO) a vládou stanovenou limitovanou cenou.

Podľa znenia Výzvy MH SR:

„Dodávkou tepla koncovému odberateľovi v bytových objektoch sa rozumie dodávka tepla do objektu spotreby tepla, ktorým je bytový dom alebo rodinný dom okrem dodávky tepla do nebytového priestoru v bytovom dome alebo rodinnom dome so samostatným odberným miestom.“

Podľa Stavebného zákona (č. 50/1976), na ktorý odkazujú pojmy bytový dom a rodinný dom z Výzvy MH SR, je objekt spotreby považovaný za bytový dom vtedy, ak je „najmenej polovica podlahovej plochy určená na bývanie“ a zároveň „pozostáva zo 4 a viac bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie“.

Odporúčanie MHTH

Na vysoké ceny tepla citlivo reagujú okrem domácností aj ďalší odberatelia, ktorí majú problémy s uhrádzaním zvýšených nákladov. Ide predovšetkým o odberateľov z radov škôl, sociálnych a zdravotníckych zariadení, ale aj súkromných spoločností.

Pokiaľ nie ste koncový odberateľ v bytovom objekte a máte problémy s uhrádzaním nákladov na teplo, odporúčame Vám obrátiť sa na svojho zriaďovateľa (mesto, obec, VÚC), ktorý dokáže poskytnúť aktuálne informácie o možnostiach štátnej pomoci s cenami energií pre konkrétneho odberateľa.

Pokiaľ má odberateľ tepla, napriek poskytovanej pomoci, akýkoľvek problém s dodržaním svojich zmluvne dohodnutých platobných podmienok, bude k nemu MHTH pristupovať s individuálnym posúdením. 

Ako príklad uvádzame odkazy na:

- stránku Ministerstva školstva SR https://www.minedu.sk/energie/, ktoré zabezpečuje doručenie finančnej pomoci školám a školským zariadeniam

- stránku Ministerstva hospodárstva SR https://energodotacie.mhsr.sk/, ktoré koordinuje pomoc pre hospodárske subjekty (podnikateľov) a subjekty verejnej správy. Zoznam subjektov verejnej správy nájdete na stránke Štatistického úradu SR.

Zdieľaj